Thuộc tính

 
  Tên văn bản: Góp ý thông tư số .../2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành tiêu chuẩn về Hệ thống không ảnh - Tăng dày khống chế ảnh hàng không.
  Số văn bản: .../2016/TT-BTNMT
  Loại văn bản: Thông tư
  Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ngày ban hành: 01/12/2016
  Ngày hiệu lực: 01/12/2016
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký:
  Ghi chú: