​​​​​
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (17/02/2017)
Cỡ chữ
Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; triển khai thực hiện đề án xác định vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai dịch vụ công trực tuyến… là những nhiệm vụ trong tâm được triển khai thực hiện nằm trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Cụ thể, theo kế hoạch, năm 2017, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam sẽ tập trung tiếp tục rà soát quy định thủ tục hành chính (TTHC); 100% TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ được kịp thời công bố trên CSDL quốc gia và trên Website của Cục; niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, Cục cũng đẩy mạnh kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục cho phù hợp với Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT trong nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV; sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định của Bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức hợp lý sau khi được phê duyệt, gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc Cục.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành, ứng dụng tốt phần mềm quản lý văn bản đi, đến và hồ sơ công việc; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3; tiếp tục triển khai áp dụng tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

Để thực hiện được các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cũng đưa ra 07 nhóm nhiệm vụ để tập trung triển khai thực hiện trong công tác chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Đo đạc và Bản đồ và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ sau khi có hiệu lực; tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27/02/2008; xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2030 theo hướng phù hợp với thực tiễn nước ta. Hoàn thiện, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và hệ thống các định mức kinh tế - kỹ thuật về đo đạc bản đồ. Tiếp tục xây dựng các quy định pháp luật, xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, cập nhật, chia sẻ, khai thác và sử dụng có hiệu quả hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI) phục vụ Chính phủ điện tử. Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ theo kế hoạch của Cục, của Bộ TN&MT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ.

CTTĐT​