​​​​​
Tích cực tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng và ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ (20/07/2015)
Cỡ chữ
Sáng ngày 10/7, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đã chủ trì cuộc họp nghe Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam báo cáo tình hình xây dựng Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch, Tài chính.

Trong giai đoạn qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ đã tạo cơ sở pháp luật cho việc thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ, đây là căn cứ pháp lý để ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam triển khai các nhiệm vụ quan trọng về đo đạc và bản đồ cơ bản, đo đạc và bản đồ chuyên ngành. Kết quả của các dự án đo đạc và bản đồ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, ngành, địa phương triển khai trong giai đoạn vừa qua đã cung cấp một hệ thống thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời hội nhập với thế giới và khu vực. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành vẫn còn một số lý do tồn tại, cơ chế đảm bảo cho việc gắn kết trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ các cấp, sự phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành và địa phương trong xây dựng kế hoạch và các đề án, dự án về đo đạc và bản đồ chưa chặt chẽ; chưa đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho việc xây dựng thị trường dịch vụ đo đạc và bản đồ các cấp. Hơn nữa, tính pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật cao nhất về quản lý nhà nước hoạt động đo đạc và bản đồ chưa cao do mới chỉ là Nghị định, do đó chưa đủ tầm để điều chỉnh một số quan hệ tồn tại trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, còn có tư tưởng coi nhẹ, chấp hành chưa nghiêm. Thực trạng trên đòi hỏi phải có một khung pháp lý có hiệu lực cao hơn, đủ tầm để điều chỉnh hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt đối với các vấn đề nhạy cảm liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ là một nhu cầu cấp bách đặt ra của thực tiễn.

 

Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu, cho biết: Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt của Luật Đo đạc và Bản đồ đối với công tác đo đạc và bản đồ trên phạm vi toàn quốc, ngay sau khi được Bộ giao triển khai thực hiện công tác soạn thảo xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung nguồn lực, chủ động, khẩn trương xây dựng, triển khai các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc soạn thảo Luật. Hiện nay, Cục đang đẩy mạnh việc kiện toàn Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật để phân công triển khai nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong Tổ soạn thảo; xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật về đo đạc bản đồ.

Trong thời gian tới, Cục đang khẩn trương xây dựng nhiệm vụ điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ để đề xuất với Bộ cho triển khai thực hiện nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ trong việc xây dựng các văn bản.

 

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, Luật Đo đạc và Bản đồ có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác đo đạc và bản đồ. Việc hoàn thiện pháp luật về đo đạc và bản đồ sẽ tạo hành lang pháp lý giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, tăng cường quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ ở đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, ngay từ bây giờ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cần chủ động tích cực tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc xây dựng và ban hành Luật, đặc biệt tiếp tục xây dựng Kế hoạch và Đề cương sơ lược dự án Luật để phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên trong Tổ soạn thảo. Bên cạnh đó, cần rà soát lại các nội dung chi tiết đã có trong các Luật, Nghị định đã ban hành trước đây để tránh chồng chéo. Đồng thời, Cục cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ điều tra, khảo sát, rà soát, thu thập thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ phục vụ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Thủy Nguyễn