​​​​​
Lai Châu: Gần 300 triệu đồng xây dựng bản đồ hành chính huyện Nậm Nhùn (13/05/2016)
Cỡ chữ
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán kinh phí xây dựng bản đồ hành chính huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.

Nậm Nhùn là huyện mới tách ra từ huyện Mường Tè vào năm 2013. Việc xây dựng bộ bản đồ hành chính huyện Nậm Nhùn sẽ được triển khai theo công nghệ số, cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin về hành chính bao gồm địa giới hành chính, địa danh hành chính; các đặc trưng cơ bản về địa hình, thuỷ hệ, giao thông, dân cư, các yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội khác phù hợp với tỷ lệ bản đồ.

Việc thành lập bản đồ hành chính nhằm thể hiện sự phân bố các đơn vị hành chính, đặc điểm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn huyện, giúp chính quyền các cấp trong việc nghiên cứu quản lý lãnh thổ, hỗ trợ cho việc quy hoạch, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, là tài liệu nền để xây dựng các loại bản đồ chuyên đề khác. Kinh phí xây dựng bản đồ hành chính huyện Nậm Nhùn được lấy từ nguồn vốn sự nghiệp tài nguyên và môi trường do Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư.

Minh Phương​