​​​​​
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đi đầu trong sắp xếp, tinh giảm tổ chức bộ máy (14/07/2017)
Cỡ chữ
Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là đơn vị tiên phong đi đầu trong việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy, tổ chức các đơn vị trực thuộc Cục.
Toàn cảnh Hội nghị     Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam là đơn vị tiên phong đi đầu trong việc sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy, tổ chức các đơn vị trực thuộc Cục.   Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập, ngay từ giữa năm 2015 Bộ TN&MT đã yêu cầu tất cả các tổng cục, các cục, các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo nguyên tắc tinh gọn đầu mối, đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường. Trên cơ sở rà soát, đánh giá một cách khách quan, khoa học thực trạng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ và đề xuất phương án sắp xếp của từng đơn vị, Bộ đã tổng hợp và xây dựng Đề án Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016. Theo đề án này, từ nay đến năm 2020 Cục ĐĐBĐVN cần phải sắp xếp và tinh giảm 8 đơn vị sự nghiệp về còn 5 đơn vị, trong đó tiếp tục duy trì hoạt động của 04 đơn vị trực thuộc Cục, gồm: Trung tâm Biên giới, địa giới; Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc và bản đồ; Ban quản lý các dự án đo đạc và bản đồ. Thành lập mới Trung tâm Điều tra và Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại 04 đơn vị: Trung tâm Thiết kế - Tư vấn đo đạc và bản đồ; Trung tâm ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ; Trung tâm Địa tin học; Trung tâm Quản lý và cung cấp dịch vụ định vị vệ tinh. Mỗi đơn vị có chức năng riêng trong cung cấp dịch vụ công, không chồng chéo trùng lắp. Xác định việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cục là nhiệm vụ trọng tâm cần phải khẩn trương thực hiện nhằm sớm ổn định công tác tổ chức cán bộ, ổn định tâm lý viên chức, người lao động, trên thực tế ngay từ giữa năm 2016, Cục đã triển khai xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ, trên cơ sở sáp nhập, tổ chức lại 04 đơn vị sự nghiệp nói trên. Đồng thời, cục cũng xây dựng Đề án kiện toàn Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư và nhiệm vụ khảo sát, thiết kế các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán các công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ. Các đề án này được xây dựng trên tinh thần khách quan, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tế, được sự đồng thuận cao của cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị liên quan, do vậy nhanh chóng được lãnh đạo Bộ phê duyệt cho triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2017. Do làm tốt công tác chuẩn bị, có sự đồng thuận nhất trí và quyết tâm cao trong lãnh đạo cục nên việc triển khai sắp xếp tổ chức và kiện toàn bộ máy của các đơn vị sự nghiệp nói trên đã được thực hiện nhanh chóng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, bước đầu tạo được sự phấn khởi, tin tưởng của người lao động, các đơn vị đến nay đã ổn định sản xuất và đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường, nội bộ đoàn kết. Đối với các phòng chuyên môn trực thuộc Cục, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà về việc triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 4-4-2017 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ của Bộ TNMT, Cục đã nghiêm túc thực hiện giảm 02 phòng, còn 06 phòng và 01 chi cục; sắp xếp, điều chỉnh nhiệm vụ và thay đổi tên gọi của các phòng cho phù hợp với quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục. Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Cục có văn phòng, 05 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 05 đơn vị sự nghiệp công lập và chi cục phía nam. Như vậy, sau sắp xếp Cục đã giảm đầu mối từ 17 đơn vị xuống còn 12 đơn vị trực thuộc. Ông Phan Đức Hiếu – Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam cho biết: Điều đáng mừng là sau khi kiện toàn, sắp xếp lại, các tổ chức mới đã nhanh chóng ổn định, đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, công tác quản lý, chỉ đạo được tăng cường, giảm số lượng cán bộ trung gian gián tiếp, năng lực chuyên môn của các đơn vị một bước được nâng cao tạo đà phát triển ổn định trong các năm tới. Việc rà soát, sắp xếp lại nhân sự, bố trí sử dụng cán bộ cơ bản phù hợp theo cơ cấu, năng lực, vị trí việc làm, góp phần phát huy tinh thần trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Từ thực tiễn và kết quả đạt được cho thấy, việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy hành chính tại Cục là chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tế khách quan và thể hiện tầm nhìn, từng bước cải cách tổ chức, bộ máy hoạt động của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ và các dịch vụ công, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai. Bên cạnh những thuận lợi là có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo bộ, sự giúp đỡ của các vụ chức năng, đặc biệt là sự hướng dẫn và giúp đỡ trực tiếp của vụ Tổ chức Cán bộ, sự nhất trí và quyết tâm cao của lãnh đạo Cục, sự đồng thuận của cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp, trong quá trình triển khai sắp xếp lại các đơn vị Cục cũng đã gặp không ít khó khăn, trong đó phải kể đến là tâm lý hoang mang dao động của người lao động không biết sau sắp xếp mình sẽ đi về đâu, làm gì? Việc xử lý các tồn đọng nợ phải thu, phải trả của các đơn vị bị giải thể; việc bố trí lực lượng cán bộ hiện có sao cho phù hợp, khách quan, phát huy được năng lực sở trường của từng người, làm sao sau sắp xếp đơn vị phải đoàn kết và phát triển… Theo Cục trưởng Phan Đức Hiếu, bài học kinh nghiệm trong việc sắp xếp, tinh giảm đầu mối là cần quyết liệt, nhanh chóng, làm đồng bộ, tạo sự đồng thuận  thống nhất từ lãnh đạo cao nhất cho đến người lao động, mọi vấn đề cần được bàn bạc thấu đáo, công khai dân chủ, phải luôn tạo niềm tin cho mọi người trong đơn vị tin tưởng vào sự cần thiết phải cái cách để phát triển tốt hơn. Đặc biệt, sau sắp xếp phải quan tâm đến đời sống thu nhập, việc làm của người lao động để họ yên tâm, ổn định tâm lý làm việc ở đơn vị mới. Với những kết quả đã đạt được, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam là đơn vị đầu tiên trong Bộ TNMT hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục theo đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ TNMT. Thúy Hằng
monre