​​​​​
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (01/01/2018)
Cỡ chữ
Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Đảng ủy Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phan Đức Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, các đồng chí trong Ban Chi ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục và các tổ chức đoàn thể.

Thay mặt Đảng ủy Cục, đồng chí Hoàng Ngọc Lâm, Phó Bí thư Đảng Cục đọc dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017. Trong năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước. Đảng ủy Cục phối hợp chặt chẽ với tập thể Lãnh đạo Cục trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đảng bộ, chi bộ, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý. Cấp ủy Đảng và đảng viên trong Đảng bộ Cục chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các Quy định của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao, nhận thức có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Đức Hiếu đánh giá cao sự phối hợp chỉ đạo của Đảng ủy Cục với Lãnh đạo Cục, của cấp ủy các chi bộ với lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh những  kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục cũng nêu rõ một số tồng tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, một số nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ còn chậm.

Kết luận Hội nghị, Đồng Bí thư Đảng ủy Phan Đức Hiếu nhấn mạnh. Năm 2018, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ sau khi được Quốc hội thông qua; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và ban hành các văn quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo kế hoạch năm 2018; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nhà nước trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, các dự án đang thi công; các nhiệm vụ liên quan đến công tác biên giới, biển đảo; các nhiệm vụ phục vụ phát triển bền vững; các dự án đầu tư công trung hạn; các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và bảo đảm an ninh quốc phòng; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp Bộ;  tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ, trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị trực thuộc Cục; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Cục; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 theo chương trình đã xây dựng.

Phạm Hùng