​​​​​
Tích cực triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ của thế giới (18/04/2019)
Cỡ chữ
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Thông báo số 37/TB-BTNMT truyền đạt ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

          Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Thông báo số 37/TB-BTNMT truyền đạt ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tại cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ.

          Theo đó, ngày 03/ 4/2019, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về công tác chuẩn bị triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ; các Cục: Viễn thám Quốc gia, Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường.

          Sau khi nghe Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo về kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ, ý kiến phát biểu của các đơn vị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa kết luận và chỉ đạo như sau:

          Luật Đo đạc và Bản đồ đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Ngày 13 tháng 3 năm 2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật. Để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, thống nhất cho công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, đặt nền móng cho số hoá hệ thống thông tin địa lý, Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã rất tích cực và chủ động trong việc tham mưu xây dựng Luật, các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi hành Luật. Bộ ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ đã phối hợp rất tốt trong quá trình xây dựng, thẩm định, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thời gian qua.

          Để đảm bảo việc triển khai thi hành Luật được đồng bộ, hiệu quả, Thứ trưởng chỉ đạo các đơn vị cần tăng cường phối hợp, tích cực chuẩn bị để thực hiện các nhiệm vụ như:

          Về phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ: Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết để triển khai thi hành Luật đi vào cuộc sống, do vậy không chỉ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ trong ngành mà cần mở rộng đến các đối tượng chịu sự tác động của pháp luật về đo đạc và bản đồ. Giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ gửi Vụ Pháp chế tổng hợp. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường xây dựng trình Bộ trưởng kế hoạch cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần phổ biến trong năm 2019, trong đó dành ưu tiên cho Luật Đo đạc và bản đồ vì đây là Luật mới, lần đầu tiên được Quốc hội ban hành, có hiệu lực thi hành trong năm 2019.

          Về thực hiện các thủ tục hành chính triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, bảo đảm đúng yêu cầu triển khai từ ngày 01/5/2019: Văn phòng Bộ chủ trì việc rà soát các thủ tục hành chính, thực hiện công bố theo quy định; phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường và Vụ Pháp chế xây dựng quy trình, xử lý thủ tục hành chính nội bộ thông suốt, rõ ràng, gắn với yêu cầu về thời hạn và trách nhiệm của từng đơn vị, công chức trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

          Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nghiên cứu việc cung cấp thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trực tuyến ở mức độ 4. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm hoàn thiện các Module trong phần mềm về hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ đối với việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

          Về xây dựng chương trình khung và xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ: Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng chương trình khung về bồi dưỡng kiến thức hoạt động đo đạc và bản đồ; thành lập hội đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi và đáp án phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng.

          Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: (i) chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên và môi trường xây dựng, vận hành thử nghiệm Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam với 6 bộ dữ liệu khung gồm: dữ liệu về hệ thống các điểm gốc đo đạc quốc gia, các mạng lưới đo đạc quốc gia; dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu bản đồ địa hình quốc gia; dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám; dữ liệu bản đồ chuẩn biên giới quốc gia; dữ liệu bản đồ địa giới quốc gia; dữ liệu địa danh. Trên cơ sở kết quả thử nghiệm lập đề án xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; (ii) chủ trì, phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia báo cáo Bộ trưởng đề xuất mua ảnh viễn thám sử dụng chung trong Bộ để kịp thời cung cấp dữ liệu mới.

          Vụ Kế hoạch - Tài chính cân đối, ưu tiên bố trí kinh phí triển khai các hoạt động, nhiệm vụ chuyên môn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ, đặc biệt là yêu cầu xây dựng dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:25.000, dữ liệu ảnh viễn thám để phục vụ cung cấp dữ liệu nền địa lý cho các ngành, các cấp (như phục vụ công tác lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 ...).

          Vụ Khoa học và Công nghệ sớm nghiên cứu, xét duyệt đề tài phục vụ cho nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đo đạc và bản đồ trong năm 2019 và các năm tiếp theo để bảo đảm triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ và đồng bộ, thống nhất, phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ của thế giới.

          CTTĐT

cttdt monre