​​​​​
Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ (10/05/2019)
Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2096/BTNMT-ĐĐBĐVN và 2097/BTNMT-ĐĐBĐVN gửi các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ; các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền ban hành; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ.

          Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 08/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2096/BTNMT-ĐĐBĐVN và 2097/BTNMT-ĐĐBĐVN gửi các Tổng cục, các Cục trực thuộc Bộ; các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền ban hành; đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ.

          Báo cáo rà soát gửi về Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trước ngày 15/6/2019 để tổng hợp, báo cáo Bộ.

          Kết quả rà soát lập theo Mẫu số 1, 2.

Mẫu số 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Ban hành kèm theo Công văn số:........................................ngày tháng năm 2019 của ...............................................)

 

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Trích yếu

Ngày tháng năm ban hành

Ngày tháng năm có hiệu lực

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 2

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐỂ BẢO ĐẢM PHÙ HỢP VỚI LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

(Ban hành kèm theo Công văn số:........................................ngày tháng năm 2019 của ...............................................)

 

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới

Lý do

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

          dosm

ntnghia dosm