​​​​​
Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Kiên Giang (31/05/2019)
Cỡ chữ
Qua theo dõi tình hình quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Kiên Giang cho thấy: trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm lý chặt chẽ, hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn hai tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

          Qua theo dõi tình hình quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Kiên Giang cho thấy: trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm lý chặt chẽ, hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn hai tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

          Hiện trên địa bàn hai tỉnh có 16 tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ (tỉnh Vĩnh Long có 02 tổ chức, tỉnh Kiên Giang có 14 tổ chức), các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đo đạc bản đồ địa chính, đo đạc thành lập bản đồ địa hình, bản đồ chuyên ngành, đảm bảo cung cấp kịp thời các sản phẩm đo đạc và bản đồ với chất lượng ngày càng tốt phục vụ công tác quản lý đất đai, công tác quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, thiết kế các công trình xây dựng, cũng như các nhu cầu của người dân trên địa bàn hai tỉnh.

          Trên địa bàn hai tỉnh Vĩnh Long và Kiên Giang đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao để đưa vào sử dụng bộ cơ sở dữ liệu nền địa lý, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:5.000 phủ trùm toàn tỉnh, cơ sở dữ liệu nền địa lý, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 tại các khu vực đô thi, khu kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, do bộ dữ liệu trên đã được xây dựng từ hơn mười năm trước, với tốc độ phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ của các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và hai tỉnh Vĩnh Long, Kiên Giang nói riêng, bộ dữ liệu trên đã có sự biến động lớn, ảnh hưởng tới việc cung cấp để sử dụng trong công tác lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch ngành theo Luật quy hoạch. Căn cứ phân cấp trách nhiệm xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập, cập nhật hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tại Luật Đo đạc và bản đồ, đề nghị Ủy ban nhân dân hai tỉnh Vĩnh Long, Kiên Giang quan tâm đầu tư cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý, bản đồ địa hình quốc gia quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 đối với phần đất liền, khu vực đảo, quần đảo, cửa sông, cảng biển thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu để cung cấp sử dụng.

          Năm năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao để đưa vào sử dụng kết quả đo kiểm tra độ cao quốc gia khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long trong đó có các mốc độ cao quốc gia thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo việc sử dụng số liệu đã được bàn giao để thực hiện các nhiệm vụ đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

          CTTĐT

cttdt monre