​​​​​
Hội thảo Khung pháp lý xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý của Việt Nam (13/06/2019)
Cỡ chữ
Hội thảo do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức sáng ngày 11/6, tại Hà Nội.

          Hội thảo do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới (World Bank) tổ chức sáng ngày 11/6, tại Hà Nội.

          Tham dự Hội thảo có ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; ông Bouasoth Souvannakoumane, Cục trưởng Cục Bản đồ quốc gia Cộng hòa dân chủ nhân dân  Lào; bà Kathrine Kelm, Trưởng nhóm công tác của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; bà Lesley Arnold, Giám đốc khung không gian địa lý, chuyên gia SDI của Ngân hàng Thế giới; ông Andrew Coote, Giám đốc tư vấn của Ngân hàng Thế giới; các chuyên gia quốc tế đến từ Ngân hàng thế giới.

          Về phía Việt Nam có đại diện Văn phòng Chính phủ; Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử; đại diện các Bộ, ban, ngành.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

          Khung pháp lý xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý của Việt Nam

          Giới thiệu về khung pháp lý xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý của Việt Nam tại Hội thảo, ông Phan Đức Hiếu - Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, Luật Đo đạc và bản đồ được Quốc hội Khóa XIV thông qua tháng 6 năm 2018, trong đó có 6 điều (từ Điều 43 đến Điều 48) quy định về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý Quốc gia (NSDI); đồng thời, Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về xây dựng NSDI Việt Nam. Lần đầu tiên, NSDI được pháp luật Việt Nam quy định, là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai xây dựng, phát triển NSDI của nước ta.

 

Ông Phan Đức Hiếu - Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam giới thiệu về khung pháp lý xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý của Việt Nam

          Theo đó, Điều 43 Luật Đo đạc và Bản đồ quy định, NSDI phải bảo đảm dữ liệu không gian địa lý được chuẩn hóa, tập hợp đầy đủ từ Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân; được cập nhật thường xuyên để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao dân trí; thuận lợi cho cung cấp các dịch vụ công; bảo đảm khả năng kết nối liên thông với hạ tầng dữ liệu không gian địa lý các nước trong khu vực và quốc tế. Việc cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng dữ liệu không gian địa lý không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

          Theo ông Phan Đức Hiếu, việc xây dựng Chiến lược NSDI phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể quốc gia, đảm bảo xây dựng và phát triển NSDI đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước phục vụ Chính phủ điện tử, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thuận lợi cho cung cấp các dịch vụ công; bảo đảm khả năng kết nối liên thông với hạ tầng dữ liệu không gian địa lý giữa các bộ, ngành, địa phương. Chu kỳ xây dựng Chiến lược NSDI là 10 năm. Nội dung chiến lược phải thể hiện rõ quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu, chính sách, nhiệm vụ, nguồn lực, giải pháp thực hiện và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện Chiến lược NSDI. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Chiến lược trình Chính phủ phê duyệt.

          Về chính sách phát triển NSDI, Nhà nước đầu tư xây dựng và phát triển NSDI đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; các Bộ, ngành, UBND các cấp phải sử dụng NSDI trong Chính phủ điện tử, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường, đất đai; khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, tiếp cận và sử dụng NSDI.

          Về nguồn lực xây dựng và phát triển NSDI, Nhà nước đầu tư kinh phí hoàn thiện dữ liệu khung, dữ liệu chuyên ngành; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển NSDI; nghiên cứu, phát triển công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong thu nhận, xử lý, xây dựng dữ liệu không gian địa lý phù hợp với sự phát triển của NSDI.

          Về phát triển ứng dụng, công nghệ, ông Phan Đức Hiếu cho biết, Việt Nam sẽ tập trung phát triển hoàn thiện ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh, viễn thám, đo sâu đáy biển, đảm bảo việc thu nhận, cập nhật, xử lý dữ liệu nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hiệu quả; xây dựng kiến trúc hệ thống của NSDI đảm bảo khả năng kết nối NSDI với Chính phủ điện tử, đảm bảo tiếp cận nhanh, dễ dàng, an toàn với dữ liệu không gian địa lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo trong cung cấp và dịch vụ dữ liệu.

          Về trách nhiệm xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý quốc gia, dữ liệu không gian địa lý quốc gia gồm 6 nhóm dữ liệu khung và 12 nhóm dữ liệu chuyên ngành. Mỗi loại dữ liệu không gian địa lý quốc gia chỉ do một cơ quan tổ chức triển khai thu nhận, cập nhật và được lưu trữ theo phân cấp quản lý.

          Ông Phan Đức Hiếu đánh giá, quy định về NSDI tại Luật Đo đạc và bản đồ, Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ là khung pháp lý quan trọng để xây dựng NSDI của Việt Nam; góp phần thúc đẩy lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý tại Việt Nam ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

          Khung tích hợp thông tin không gian địa lý toàn cầu là công cụ trợ giúp trực tiếp vào xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

          Phát biểu tại Hội thảo, bà Kathrine Kelm, Trưởng nhóm công tác của Ngân hàng Thế giới cho rằng, việc xây dựng Khung tích hợp thông tin không gian địa lý toàn cầu phục vụ cho tất cả các mục tiêu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Ở mức độ quốc gia, Khung tích hợp thông tin không gian địa lý toàn cầu là công cụ trợ giúp trực tiếp vào xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ở mỗi quốc gia, NSDI là cơ sở để xây dựng SDI (hạ tầng dữ liệu không gian) toàn cầu - công cụ thông tin trợ giúp tích cực cho con người quyết định chính xác về những bước phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Trái đất.

 

Bà Kathrine Kelm, Trưởng nhóm công tác của Ngân hàng Thế giới phát biểu tại Hội thảo

          Khung tích hợp thông tin không gian địa lý toàn cầu còn có các chiến lược nhỏ, phục vụ cho các cơ quan khác nhau trong Chính phủ; nhất là phục vụ cho việc ra quyết định các mô hình quản trị quốc gia. Hiện nay, Ngân hàng Thế giới đã chuẩn bị những tài liệu hướng dẫn để các cơ quan tham khảo xây dựng dữ liệu hạ tầng không gian cho từng quốc gia của mình.

          Theo bà Kathrine Kelm, ở Việt Nam hiện nay gặp một số khó khăn, thách thức khi mà việc xây dựng NSDI đòi hỏi sự thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương.

          “Nền kinh tế đang ngày càng thay đổi chúng ta cần tập trung xây dựng Khung tích hợp thông tin không gian địa lý toàn cầu. Đó là công cụ trợ giúp trực tiếp vào xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...”, bà Kathrine Kelm nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội thảo

          Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe những chia sẻ của các chuyên gia liên quan tới hiện trạng dữ liệu khung NSDI và các nhiệm vụ phát triển dữ liệu khung trong giai đoạn tới; giới thiệu về khung tích hợp thông tin địa lý không gian  (IGIF) và một số trường hợp sử dụng IGIF; đồng thời các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những lợi ích kinh tế, xã hội quan trọng mà NSDI mang lại. Trong đó, đưa ra một số ứng dụng cụ thể mà NSDI có thể áp dụng. Chẳng hạn như, đối với việc chia sẻ dữ liệu NSDI đóng góp tốt hơn cho tổ chức giúp giảm nhu cầu về thu thập dữ liệu bổ sung; sử dụng dữ liệu bổ sung cho nhiệm vụ mới; phân tích dữ liệu về mặt không gian địa lý; tình huống xem dữ liệu thông thường; dễ dàng hơn trong việc tập hợp dữ liệu để giúp đưa ra quyết định.

          Đối với cuộc sống thường ngày, ứng dụng của một NSDI trong giảm ùn tắc giao thông bằng cách cải thiện các tuyến xe, giao thông được trải đều hơn trên mạng lưới đường bộ. Quản lý chất thải được cải thiện thông qua phân tích mạng không gian, chọn được nơi tối ưu cho việc thu thập và xử lý chất thải. Hay phản ứng dịch vụ khẩn cấp nhanh hơn, nhờ đó xe cứu thương có thể đến các địa điểm nhanh hơn bằng cách định vị người có báo cáo khẩn cấp dễ dàng hơn...

          Từ những lợi ích to lớn mà NSDI mang lại, với vai trò là cơ quan đầu mối xây dựng NSDI ở Việt Nam, theo ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, từ năm 2019 đến năm 2021, Cục đã tích cực tập trung thực hiện xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; xây dựng Cổng Thông tin không gian địa lý Việt Nam; xây dựng, tích hợp dữ liệu khung và một số dữ liệu chuyên ngành. Thông qua Hội thảo này, ông Phan Đức Hiếu mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, thiết thực của các cơ quan, tổ chức quốc tế, đặc biệt là Ngân hàng Thế giới để Bộ Tài nguyên và Môi trường; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam hoàn thành được nhiệm vụ tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam trình Chính phủ Chiến lược phát triển NSDI, cũng như tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.

          CTTĐT

cttdt