​​​​​
Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam (19/07/2019)
Cỡ chữ
Bộ TN&MT vừa ban hành Công văn số 3413/BTNMT-TĐKTTT giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và 60 năm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ (14/12/1959 - 14/12/2019).

          Bộ TN&MT vừa ban hành Công văn số 3413/BTNMT-TĐKTTT giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và 60 năm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ (14/12/1959 - 14/12/2019).

          Theo đó, việc tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

          Đồng thời, gắn với việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng; tổ chức hội thảo, tọa đàm..., nhằm nâng cao nhận thức truyền thống về quá trình xây dựng, phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam; đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

          Báo cáo kết quả tổ chức về Bộ (qua Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền) theo Quy chế hoạt động truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 2344/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          Những năm qua, ở mọi vị trí công tác, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, những người làm công tác đo đạc và bản đồ thầm lặng có mặt khắp mọi miền đất nước, từ núi cao, rừng sâu, biên giới đến hải đảo xa xôi, kể cả nhiều nơi chưa từng có dấu chân người; miệt mài lao động, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh để đảm bảo cung cấp, đáp ứng mọi yêu cầu về thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

          Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập ngành đo đạc và bản đồ với nhiều hoạt động thiết thực. Theo đó, nổi bật các thành tựu công tác như: hoàn thiện hệ thống văn bản quy pháp luật; triển khai thành công nhiều hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; công tác biên giới và địa giới góp phần khẳng định chủ quyền; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc...

          Đặc biệt, năm 2018 lần đầu tiên, hoạt động chuyên ngành lĩnh vực đo đạc và bản đồ của nước ta được chuẩn hóa thành Luật, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0; làm nền tảng để phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, cơ sở nghiên cứu khoa học về trái đất; cung cấp các dữ liệu cơ bản điều tra cơ bản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; phục vụ quy hoạch, quản lý lãnh thổ, giám sát tài nguyên, môi trường; phòng chống thiên tai; góp phần bảo vệ vững chắc và khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia và nâng cao dân trí.

          Ngọc Bách

Ngọc Bách monre