​​​​​
Thực trạng công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định (23/07/2019)
Cỡ chữ
Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện,  hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp, đúng pháp luật.

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm thực hiện,  hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn đã từng bước đi vào nền nếp, đúng pháp luật.

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân hai tỉnh Phú Yên và tỉnh Bình Định đã khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ với đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của tỉnh. Phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thực hiện việc tuyên truyền phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ tới các cán bộ công chức của các sở có liên trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân các cấp, các phòng tài nguyên môi trường, các đơn vị sự nghiệp của Sở cũng như các đối tượng chịu tác động của Luật.

Trong thời gian tới, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở có liên quan, khẩn trương thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ, kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2019; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với, các sở có liên quan, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, khẩn trương xây dựng báo cáo phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ và Hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu.

Monre

 

 

monre monre