​​​​​
Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản quy định chi tiết Luật (30/07/2019)
Cỡ chữ
          Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên, sáng ngày 26/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản quy định chi tiết Luật. Ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên chủ trì Hội nghị.

Phú Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản quy định chi tiết Luật

          Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên, sáng ngày 26/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đo đạc và bản đồ và các văn bản quy định chi tiết Luật. Ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có hơn 250 đại biểu đại diện cho các tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


Ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên phát biểu tại Hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

          Theo ông Ngô Quang Phú, việc nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật là căn cứ để đưa các hoạt động đo đạc và bản đồ vào nề nếp, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy các hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày càng phát triển, đóng góp vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên Ngô Quang Phú cũng cám ơn sự phối hợp giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trong việc tuyên tuyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định pháp luật khác trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

          Tại Hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu nội dung chính của Luật Đo đạc và bản đồ, các nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ông Phan Đức Hiếu nhấn mạnh các điểm mới của Luật Đo đạc và bản đồ, 7 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cần chú trọng triển khai ngay trong thời gian tới, đặc biệt là việc ban hành các văn bản quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 phục vụ công tác quy hoạch trên địa tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5 /2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; chú trọng chuẩn bị nguồn lực xây dựng dữ liệu không gian địa lý theo trách nhiệm của địa phương phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (NSDI).

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ tại Hội nghị

          Ông Nguyễn Văn Thảo, báo cáo viên của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Ông Nguyễn Văn Thảo Thảo nhấn mạnh rằng các Nghị định, Thông tư này đã quy định rất chi tiết, rõ ràng, cụ thể về các nội dung của Luật Đo đạc và bản đồ giao Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Tài nguyên ban hành, làm cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân có liên quan quản lý, thực hiện triển khai các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ được dễ dàng, thuận lợi; cụ thể hóa chính sách về xã hội hóa trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, tham gia các hoạt động đo đạc và bản đồ ngày càng rộng rãi và có hiệu quả.

Toàn cảnh Hội nghị

          Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Ngô Quang Phú yêu cầu cán bộ, chuyên viên các phòng thuộc Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cán bộ địa chính cấp xã tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật để tham mưu cho Lãnh đạo các vấn đề có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm các cấp để kịp thời ban hành các văn bản theo thẩm quyền, giúp công tác quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh đúng quy định của pháp luật. Ông Ngô Quang Phú cũng mong rằng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ, giúp đỡ Sở đối với các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Phú Yên./.

          CTTĐT

cttđt monre