​​​​​
Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển viên chức năm 2019 (05/08/2019)
Cỡ chữ
Tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển viên chức năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Thí sinh có thể tải tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển viên chức năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam theo từng chuyên ngành tại đường link sau:

1. Tài liệu hướng dẫn ôn tập: Môn kiến thức chung

2. Tài liệu hướng dẫn ôn tập đối với chuyên ngành: Đo đạc và bản đồ

3. Tài liệu hướng dẫn ôn tập đối với chuyên ngành: Tài chính - Kế toán

4. Tài liệu hướng dẫn ôn tập đối với chuyên ngành: Kế hoạch

5. Tài liệu hướng dẫn ôn tập đối với chuyên ngành: Văn thư