​​​​​
Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 (27/08/2019)
Cỡ chữ
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

          Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

          Về phạm vi điều chỉnh, định mức đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000 áp dụng cho các bước công việc: Lưới khống chế, Đo đạc địa hình.

          Về đối tượng áp dụng, Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp. Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất cơ sở và biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản lý sản xuất của các cơ quan quản lý nhà nước.

          Nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần: Định mức lao động công nghệ; định mức dụng cụ; định mức thiết bị; định mức vật liệu.

          CTTĐT

cttđt monre