​​​​​
Thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia (27/08/2019)
Cỡ chữ
          Luật Đo đạc và Bản đồ đã xác định rõ trách nhiệm Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ công bố bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia.

          Luật Đo đạc và Bản đồ đã xác định rõ trách nhiệm Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ công bố bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia.

          Trong Kế hoạch triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ, Bộ TN&MT giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh có đường biên giới quốc gia để thực hiện nhiệm vụ này.

          Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2021, các đơn vị sẽ xây dựng và hoàn thành cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam - Lào; thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam – Lào.

          Từ năm 2021 đến năm 2023, cập nhật cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc; thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam - Trung Quốc.

          Ngoài hai bộ bản đồ biên giới với Lào và Trung Quốc, Việt Nam còn xây dựng và hoàn thành cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia; thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia sau khi hoàn thành việc ký kết các văn kiện về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia.

          Hải Đăng

Hải Đăng monre