​​​​​
Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ (13/09/2019)
Cỡ chữ
          Chương trình nhằm củng cố, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chuyên môn, nghề nghiệp để đảm bảo các cá nhân có đủ năng lực hành nghề độc lập trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

          Chương trình nhằm củng cố, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, chuyên môn, nghề nghiệp để đảm bảo các cá nhân có đủ năng lực hành nghề độc lập trong hoạt động đo đạc và bản đồ.

          Đối tượng bồi dưỡng là các cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức hành nghề độc lập về đo đạc và bản đồ.

          Mục tiêu của Chương trình nhằm  cập nhật, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp cần thiết gắn với Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ quy định tại Điều 42 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; hướng dẫn những nội dung, quy trình, trình tự thực hiện cơ bản để thực hiện các nội dung hành nghề đo đạc và bản đồ.

          Chương trình được cấu trúc theo hai phần: Kiến thức pháp luật và chuyên môn, nghề nghiệp. Các bài giảng được thiết kế theo từng chuyên đề. Phần kiến thức pháp luật được trình bày là các quy định chung của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ, quy định cụ thể của pháp luật về lĩnh vực đo đạc và bản đồ có liên quan đến các nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ. Phần này thiết kế để bồi dưỡng chung cho các cá nhân có nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ hạng I và hạng II.

          Phần chuyên môn, nghề nghiệp trình bày theo từng chuyên đề gắn với từng nội dung thuộc Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ do Chính phủ ban hành tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, tạo điều kiện dễ dàng điều chỉnh và đổi mới nội dung từng chuyên đề mà không làm ảnh hưởng tới kết cấu chung của Chương trình. Các chuyên đề thiết kế phù hợp với yêu cầu riêng cho từng hạng chứng chỉ hành nghề hạng I và hạng II.

          Học viên tham dự học tập đủ các phần kiến thức pháp luật và chuyên môn, nghề nghiệp, các buổi trao đổi, thảo luận, làm đầy đủ và đạt yêu cầu các bài kiểm tra theo quy định của Chương trình sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng theo quy định.

          Về chương trình bồi dưỡng gồm: 02 chuyên đề phần kiến thức pháp luật; 06 chuyên đề giảng dạy đối với chứng chỉ hành nghề hạng I Phần kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp; 5 chuyên đề giảng dạy đối với chứng chỉ hành nghề hạng II Phần kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp.

          Đối với chương trình bồi dưỡng phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng I tổng thời gian bồi dưỡng là 104 tiết (13 ngày x 8 tiết/ngày). Trong đó, kiến thức pháp luật: 16 tiết; Kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp: 72 tiết; Khai giảng, bế giảng, ôn tập, kiểm tra, phát giấy chứng nhận: 16 tiết.

          Đối với chương trình bồi dưỡng phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, tổng thời gian bồi dưỡng là 96 tiết (12 ngày x 8 tiết/ngày). Trong đó, kiến thức pháp luật: 16 tiết; Kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp: 64 tiết; Khai giảng, bế giảng; ôn tập, kiểm tra: 16 tiết.

          Chương trình cũng đặt ra yêu cầu đối với việc biên soạn tài liệu giảng dạy học tập các chuyên đề.

          Việc đánh giá kết quả học tập được thông qua bài kiểm tra viết hoặc thực hành, chấm theo thang điểm 10; học viên nào không đạt điểm 5 trở lên phải kiểm tra lại; sau khi kiểm tra lại nếu không đạt điểm 5 trở lên không được cấp giấy chứng nhận.

          Học viên có kết quả đánh giá học tập đạt yêu cầu theo quy định sẽ được cấp Giấy chứng nhận “Hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ”. Việc quản lý và cấp phát giấy chứng nhận thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

          CTTĐT

cttđt monre