​​​​​
Ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (17/09/2019)
Cỡ chữ
          Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

          Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ, Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

          Theo đó, Bộ giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định. Căn cứ Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ và tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình nêu trên, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về đo đạc và bản đồ biên soạn tài liệu, giáo trình, bài giảng và tổ chức bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ theo đúng quy định.

          Ngân hàng câu hỏi là cơ sở để hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định.

          Chi tiết tải tại đây.

          CTTĐT

cttđt monre