​​​​​
Bộ TN&MT triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ (28/10/2019)
Cỡ chữ
          Bộ TN&MT đưa ra Kế hoạch triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ từ nay đến năm 2023 và các năm tiếp theo.  Kế hoạch có 7 nội dung chính với lộ trình cụ thể.

          Bộ TN&MT đưa ra Kế hoạch triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ từ nay đến năm 2023 và các năm tiếp theo.  Kế hoạch có 7 nội dung chính với lộ trình cụ thể.

 

          Bảo Châu

cttđt monre