​​​​​
Tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, trang trọng, tiết kiệm (19/11/2019)
Cỡ chữ
          Ngày 11/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 5894/BTNMT-ĐĐBĐVN gửi các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công thương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam.

          Ngày 11/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 5894/BTNMT-ĐĐBĐVN gửi các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công thương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam.

          Ngày 20 tháng 9 năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 991/QĐ-TTg về việc lấy ngày 14 tháng 12 hàng năm là “Ngày truyền thống Ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam”. Năm 2019 kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam và 60 năm thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (14/12/1959-14/12/2019), quán triệt chủ trương tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường có hướng dẫn như sau:

          Về thi đua khen thưởng: Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn các sở, ban, ngành đề xuất các hình thức biểu dương và xét khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với những tập thể, cá nhân đã có nhiều công lao đóng góp cho công tác đo đạc và bản đồ của Bộ và địa phương mình, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước.

          Về tổ chức Lễ kỷ niệm: Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đo đạc và bản đồ trực thuộc, tùy theo điều kiện để tổ chức kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam với hình thức, nội dung phù hợp nhằm nâng cao nhận thức truyền thống về quá trình xây dựng và phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao kỷ luật, đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tiếp tục đóng góp cho việc xây dựng ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam vững mạnh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

          Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan về đo đạc và bản đồ trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng chương trình, tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, 60 năm thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (14/12/1959- 14/12/2019) phải có ý nghĩa thiết thực, trang trọng, đúng tầm sự kiện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm theo quy định.

          CTTĐT

cttđt monre