​​​​​
Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I và mã số dự sát hạch của thí sinh (29/11/2019)
Cỡ chữ
Thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I và mã số dự sát hạch của thí sinh tham dự sát hạch

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trân trọng thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I và mã số dự sát hạch của thí sinh tham dự sát hạch.

 

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH XÉT CẤP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

Phòng thi: Số 01

Địa điểm: Tầng 2, nhà 9 tầng, trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Thời gian: Từ 08h30' đến 09h15' ngày 30 tháng 11 năm 2019

TT

Mã số dự
sát hạch

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Môn thi

Kiến thức pháp luật

Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp

Thành lập bản đồ chuyên ngành, tập bản đồ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

CCHN.05

Đặng Trần Bình

Nam

10/2/1984

1

1

0

2

CCHN.06

Nguyễn Thái Bình

Nam

19/7/1972

1

1

0

3

CCHN.09

Nguyễn Thành Công

Nam

22/11/1969

1

1

0

4

CCHN.11

Bùi Đắc Diễn

Nam

02/9/1971

1

1

0

5

CCHN.12

Vũ Văn Đoàn

Nam

02/01/1980

1

1

0

6

CCHN.15

Đỗ Thành Duy

Nam

30/10/1981

1

1

0

7

CCHN.17

Đỗ Mạnh Hà

Nam

01/10/1984

1

1

0

8

CCHN.19

Nguyễn Thị Ninh Hà

Nữ

01/4/1970

1

1

0

9

CCHN.21

Trần Bình Hải

Nam

06/10/1980

1

1

0

10

CCHN.22

Vũ Ngọc Huân

Nam

22/10/1982

1

1

0

11

CCHN.23

La Thế Hùng

Nam

01/5/1980

1

1

0

12

CCHN.26

Ngô Hữu Hưng

Nam

07/5/1979

1

1

0

13

CCHN.29

Nguyễn Văn Huynh

Nam

10/01/1980

1

1

0

14

CCHN.35

Lê Mậu Liêm

Nam

06/3/1984

1

1

0

15

CCHN.38

Trần Văn Mạnh

Nam

22/3/1980

1

1

0

16

CCHN.39

Nguyễn Văn Minh

Nam

22/9/1983

1

1

0

17

CCHN.42

Lê Trọng Nghĩa

Nam

03/10/1979

1

1

0

18

CCHN.43

Hoàng Thị Nụ

Nữ

28/5/1977

1

0

1

19

CCHN.46

Phạm Xuân Phú

Nam

02/7/1981

1

1

0

20

CCHN.49

Hoàng Thanh Sắc

Nữ

23/10/1979

1

0

1

21

CCHN.60

Nguyễn Văn Toản

Nam

01/11/1981

1

1

0

22

CCHN.61

Trần Anh Tuấn

Nam

21/02/1978

1

1

0

23

CCHN.67

Đỗ Như Tùng

Nam

27/5/1978

1

1

0

24

CCHN.71

Lê Phùng Việt

Nam

25/6/1977

1

1

0

25

CCHN.72

Lê Văn Vương

Nam

21/01/1961

1

1

0

Tổng cộng

25

23

2

 

 

 

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH XÉT CẤP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

Phòng thi: Số 02

Địa điểm: Tầng 9, nhà 9 tầng, trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Thời gian: Từ 08h30' đến 09h15' ngày 30 tháng 11 năm 2019

TT

Mã số dự
sát hạch

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Môn thi

Kiến thức pháp luật

Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

CCHN.01

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

16/7/1982

1

0

1

0

0

2

CCHN.02

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

02/4/1982

1

0

0

0

1

3

CCHN.03

Trần Tuấn Anh

Nam

06/01/1989

1

0

1

0

0

4

CCHN.04

Vũ Trọng Bằng

Nam

07/4/1984

1

0

0

0

1

5

CCHN.07

Trương Thanh Bình

Nam

03/6/1966

1

M

M

M

M

6

CCHN.08

Thái Bá Châu

Nam

04/9/1981

1

0

0

0

1

7

CCHN.10

Nguyễn Cao Đàm

Nam

10/12/1989

1

0

0

0

1

8

CCHN.13

Nghiêm Quốc Dũng

Nam

09/12/1968

1

M

M

M

M

9

CCHN.14

Thái Viết Dũng

Nam

12/10/1973

1

M

M

M

M

10

CCHN.16

Nguyễn Văn Duy

Nam

20/3/1972

1

0

0

0

1

11

CCHN.18

Đỗ Thu Hà

Nữ

28/6/1982

1

0

0

1

0

12

CCHN.20

Trần Thị Thu Hà

Nữ

25/12/1982

1

0

1

0

0

13

CCHN.24

Nguyễn Đức Hùng

Nam

07/8/1978

1

0

1

0

0

14

CCHN.25

Phạm Phi Hùng

Nam

11/09/1985

1

0

0

0

1

15

CCHN.27

Phan Thế Hưng

Nam

11/7/1980

1

1

0

0

0

16

CCHN.28

Hoàng Thị Thanh Huyền

Nữ

08/3/1978

1

0

0

1

0

17

CCHN.30

Phạm Hữu Huỳnh

Nam

12/10/1966

1

0

1

0

0

18

CCHN.31

Nguyễn Trọng Kiền

Nam

20/8/1964

1

0

0

0

1

19

CCHN.32

Nguyễn Thanh Lâm

Nam

14/02/1972

1

0

0

0

1

20

CCHN.34

Đỗ Thị Thúy Lan

Nữ

17/11/1977

1

M

M

M

M

21

CCHN.37

Trần Doãn Mạnh

Nam

26/4/1960

1

M

M

M

M

22

CCHN.41

Nguyễn Thị Thanh Ngà

Nữ

12/12/1970

1

M

M

M

M

23

CCHN.48

Vũ Tiến Quang

Nam

14/4/1958

1

M

M

M

M

24

CCHN.52

Trần Phúc Thắng

Nam

04/11/1978

1

M

M

M

M

25

CCHN.73

Nguyễn Thị Hải Yến

Nữ

21/12/1973

1

M

M

M

M

Tổng cộng

25

1

5

2

9

 

 

 

 

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH XÉT CẤP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

Phòng thi: Số 01

Địa điểm: Tầng 2, nhà 9 tầng, trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Thời gian: Từ 09h45' đến 10h12' ngày 30 tháng 11 năm 2019

TT

Mã số dự
sát hạch

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Môn thi

Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Thành lập bản đồ chuyên ngành, tập bản đồ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

CCHN.05

Đặng Trần Bình

Nam

10/02/1984

0

1

0

0

0

2

CCHN.06

Nguyễn Thái Bình

Nam

19/7/1972

0

1

0

0

0

3

CCHN.09

Nguyễn Thành Công

Nam

22/11/1969

0

1

0

0

0

4

CCHN.11

Bùi Đắc Diễn

Nam

02/9/1971

0

1

0

0

0

5

CCHN.12

Vũ Văn Đoàn

Nam

02/01/1980

0

1

0

0

0

6

CCHN.15

Đỗ Thành Duy

Nam

30/10/1981

0

1

0

0

0

7

CCHN.17

Đỗ Mạnh Hà

Nam

01/10/1984

0

1

0

0

0

8

CCHN.19

Nguyễn Thị Ninh Hà

Nữ

01/4/1970

0

1

0

0

0

9

CCHN.21

Trần Bình Hải

Nam

06/10/1980

0

1

0

0

0

10

CCHN.22

Vũ Ngọc Huân

Nam

22/10/1982

0

1

0

0

0

11

CCHN.23

La Thế Hùng

Nam

01/5/1980

0

0

1

0

0

12

CCHN.26

Ngô Hữu Hưng

Nam

07/5/1979

0

1

0

0

0

13

CCHN.29

Nguyễn Văn Huynh

Nam

10/01/1980

0

1

0

0

0

14

CCHN.35

Lê Mậu Liêm

Nam

06/3/1984

0

1

0

0

0

15

CCHN.38

Trần Văn Mạnh

Nam

22/3/1980

0

1

0

0

0

16

CCHN.39

Nguyễn Văn Minh

Nam

22/9/1983

0

0

0

0

1

17

CCHN.42

Lê Trọng Nghĩa

Nam

03/10/1979

0

0

0

1

0

18

CCHN.43

Hoàng Thị Nụ

Nữ

28/5/1977

0

1

0

0

0

19

CCHN.46

Phạm Xuân Phú

Nam

02/7/1981

0

1

0

0

0

20

CCHN.49

Hoàng Thanh Sắc

Nữ

23/10/1979

0

0

0

1

0

21

CCHN.60

Nguyễn Văn Toản

Nam

01/11/1981

1

0

0

0

0

22

CCHN.61

Trần Anh Tuấn

Nam

21/02/1978

0

1

0

0

0

23

CCHN.67

Đỗ Như Tùng

Nam

27/5/1978

0

1

0

0

0

24

CCHN.71

Lê Phùng Việt

Nam

25/6/1977

0

1

0

0

0

25

CCHN.72

Lê Văn Vương

Nam

21/01/1961

0

1

0

0

0

Tổng cộng

1

20

1

2

1

 

 

 

 

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH XÉT CẤP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

Phòng thi: Số 02

Địa điểm: Tầng 9, nhà 9 tầng, trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Thời gian: Từ 09h45' đến 10h30' ngày 30 tháng 11 năm 2019

TT

Mã số dự
sát hạch

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Môn thi

Kiến thức pháp luật

Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ

Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp

Thành lập bản đồ chuyên ngành, tập bản đồ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

CCHN.33

Trương Ngọc Lâm

Nam

26/12/1980

1

0

0

0

1

0

2

CCHN.36

Trần Bá Luyện

Nam

20/01/1982

1

0

0

0

1

0

3

CCHN.40

Nguyễn Ngọc Ngà

Nam

26/5/1983

1

0

0

0

1

0

4

CCHN.44

Phạm Ngọc Phát

Nam

05/6/1970

1

0

0

0

1

0

5

CCHN.45

Nguyễn Xuân Phong

Nam

20/8/1982

1

0

1

0

0

0

6

CCHN.47

Hoàng Thị Thu Phương

Nữ

14/9/1983

1

0

1

0

0

0

7

CCHN.50

Trương Hồng Tâm

Nam

26/9/1979

1

0

0

0

1

0

8

CCHN.51

Ngô Bá Thái

Nam

23/10/1972

1

0

0

0

1

0

9

CCHN.53

Trịnh Văn Thảo

Nam

02/01/1981

1

0

0

0

1

0

10

CCHN.54

Nguyễn Văn Thêm

Nam

21/4/1984

1

0

0

0

1

0

11

CCHN.55

Võ Đức Tuấn Thiện

Nam

24/3/1989

1

0

0

0

1

0

12

CCHN.56

Trần Đức Thịnh

Nam

09/8/1988

1

0

1

0

0

0

13

CCHN.57

Nguyễn Thị Thoa

Nữ

25/7/1976

1

0

0

1

0

0

14

CCHN.58

Đào Thị Phương Thu

Nữ

23/02/1981

1

0

1

0

0

0

15

CCHN.59

Lê Ngọc Thúy

Nữ

15/4/1982

1

1

0

0

0

0

16

CCHN.62

Trần Văn Tuân

Nam

30/8/1976

1

0

0

0

1

0

17

CCHN.63

Đỗ Anh Tuấn

Nam

26/12/1988

1

0

1

0

0

0

18

CCHN.64

Nguyễn Anh Tuấn

Nam

19/3/1967

1

0

0

0

0

1

19

CCHN.65

Phạm Văn Tuấn

Nam

05/12/1973

1

0

1

0

0

0

20

CCHN.66

Trần Anh Tuấn

Nam

27/7/1976

1

0

1

0

0

0

21

CCHN.68

Lê Đức Tùng

Nam

02/4/1990

1

0

0

0

1

0

22

CCHN.69

Trần Thị Hồng Vân

Nữ

26/11/1977

1

0

0

1

0

0

23

CCHN.70

Nguyễn Văn Viết

Nam

09/11/1991

1

0

0

0

1

0

Tổng cộng

23

1

7

2

12

1

 

 

 

 

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH XÉT CẤP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

Phòng thi: Số 01

Địa điểm: Tầng 2, nhà 9 tầng, trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Thời gian: Từ 13h30' đến 13h57' ngày 30 tháng 11 năm 2019

TT

Mã số dự
sát hạch

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Môn thi

Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Thành lập bản đồ chuyên ngành, tập bản đồ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

CCHN.09

Nguyễn Thành Công

Nam

22/11/1969

1

0

0

2

CCHN.11

Bùi Đắc Diễn

Nam

02/9/1971

1

0

0

3

CCHN.12

Vũ Văn Đoàn

Nam

02/01/1980

1

0

0

4

CCHN.15

Đỗ Thành Duy

Nam

30/10/1981

1

0

0

5

CCHN.19

Nguyễn Thị Ninh Hà

Nữ

01/4/1970

0

1

0

6

CCHN.21

Trần Bình Hải

Nam

06/10/1980

1

0

0

7

CCHN.29

Nguyễn Văn Huynh

Nam

10/01/1980

0

0

1

8

CCHN.61

Trần Anh Tuấn

Nam

21/02/1978

0

1

0

9

CCHN.72

Lê Văn Vương

Nam

21/01/1961

1

0

0

Tổng cộng

6

2

1

 

 

 

 

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH XÉT CẤP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

Phòng thi: Số 01

Địa điểm: Tầng 2, nhà 9 tầng, trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Thời gian: Từ 14h30' đến 14h57' ngày 30 tháng 11 năm 2019

TT

Mã số dự
sát hạch

Họ và tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Môn thi

Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Thành lập bản đồ chuyên ngành, tập bản đồ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

CCHN.09

Nguyễn Thành Công

Nam

22/11/1969

0

0

1

2

CCHN.12

Vũ Văn Đoàn

Nam

02/01/1980

0

0

1

3

CCHN.15

Đỗ Thành Duy

Nam

30/10/1981

0

0

1

4

CCHN.19

Nguyễn Thị Ninh Hà

Nữ

01/04/1970

1

0

0

5

CCHN.72

Lê Văn Vương

Nam

21/01/1961

0

1

0

Tổng cộng

1

1

3

 

 

 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 dosm