​​​​​
Nội quy kỳ thi xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 (29/11/2019)
Cỡ chữ
Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ thi xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

Số: 1440/QĐ-HĐSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy kỳ thi xét cấp chứng chỉ hành nghề  đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy kỳ thi xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc hạng I năm 2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019, các Ban giúp việc Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 và các thí sinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm (để báo cáo);

- Các Phó Cục trưởng;

- Lưu: VT, CSQL.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

Hoàng Ngọc Huy

 

 

 

 

 

 

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

 HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2019

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

NỘI QUY

Kỳ thi xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1440/QĐ-HĐSH ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc hạng I năm 2019 Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam)

 

 

Điều 1. Quy định đối với thí sinh

1. Phải có mặt trước phòng thi đúng giờ quy định. Nếu thí sinh đến sau khi mở niêm phòng đề thi sẽ không được dự thi. Trang phục gọn gàng, thể hiện văn minh, lịch sự.

2. Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng thi.

3. Ngồi đúng chỗ, để Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân lên mặt bàn để các giám thị phòng thi và các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I kiểm tra.

4. Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, thước kẻ; không được mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi.

5. Bài thi chỉ được viết bằng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen. Không được sử dụng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì để làm bài thi.

6. Trừ phần ghi bắt buộc trên trang phách, thí sinh không được ghi họ tên, mã số dự sát hạch, chữ ký của thí sinh, chức danh, tên cơ quan, hoặc các dấu hiệu khác lên bài thi.

7. Chỉ sử dụng loại giấy nháp do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cung cấp.

8. Tuân thủ mọi hướng dẫn của giám thị; giữ trật tự và không được hút thuốc hoặc sử dụng chất kích thích trong phòng thi.

9. Không được trao đổi với người khác trong thời gian thi, không được trao đổi giấy thi, giấy nháp, không được quay cóp bài thi của thí sinh khác hoặc có bất kỳ một hành động gian lận nào khác. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, truyền tải thông tin có liên quan đến đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận thông tin từ ngoài vào phòng thi.

10. Nếu cần hỏi điều gì, phải hỏi công khai giám thị phòng thi.

11. Thí sinh phải ký xác nhận vào danh sách nộp bài thi sau khi nộp bài thi. Nếu người dự thi không ký xác nhận danh sách nộp bài thi trước khi ra khỏi phòng thi thì phải nhận điểm không (0).

Trường hợp giám thị phát hiện người dự thi ký thay người khác thì cả người ký thay và người được ký thay đều phải nhận điểm không (0).

Việc quyết định điểm không (0) đối với các trường hợp này do Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quyết định căn cứ báo cáo của Trưởng ban coi thi.

12. Không giải quyết cho thí sinh ra ngoài phòng thi trong thời gian thi; nếu thí sinh có đau, ốm bất thường thì phải báo cho giám thị phòng thi và giám thị phòng thi phải báo ngay cho Trưởng ban coi thi xem xét, giải quyết.

13. Ngừng làm bài và nộp bài cho giám thị phòng thi ngay khi giám thị tuyên bố hết thời gian làm bài thi. Phải ghi rõ mã đề thi của môn thi và ký vào danh sách nộp bài thi.

Điều 2. Xử lý vi phạm đối với thí sinh

1. Thí sinh vi phạm nội quy này đều bị lập biên bản xử lý vi phạm và tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

a) Khiển trách: Hình thức kỷ luật khiển trách do giám thị phòng thi lập biên bản, công bố công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

- Cố ý ngồi không đúng chỗ ghi mã số dự sát hạch của mình;

- Trao đổi với người khác đã bị nhắc nhở nhưng vẫn không chấp hành;

- Mang vào phòng thi điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác và các loại giấy tờ, tài liệu có liên quan đến nội dung thi nhưng chưa sử dụng.

b) Cảnh cáo: Hình thức kỷ luật cảnh cáo do giám thị phòng thi lập biên bản, công bố công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

- Sử dụng tài liệu trong phòng thi;

- Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với người khác;

- Cho người khác chép bài hoặc chép bài của người khác;

- Sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng thông tin khác trong phòng thi.

c) Đình chỉ thi: Hình thức kỷ luật đình chỉ thi do Trưởng ban coi thi quyết định, công bố công khai tại phòng thi và áp dụng đối với thí sinh vi phạm đã bị lập biên bản cảnh cáo nhưng vẫn cố tình vi phạm nội quy thi.

d) Hủy kết quả thi: Căn cứ vào báo cáo của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam quyết định hủy bỏ kết quả thi đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau:

- Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi;

- Đánh tráo bài thi hoặc thi hộ hoặc bị đình chỉ thi.

đ) Thí sinh cố ý gây mất an toàn trong phòng thi, ngoài việc bị đình chỉ và hủy kết quả thi, tùy theo tính chất, mức độ còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

2. Thí sinh vi phạm nội quy phải bị lập biên bản, giám thị phòng thi và thí sinh cùng phải ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng thi, giám thị phòng thi phải báo cáo ngay với Trưởng ban coi thi. Trường hợp thí sinh vi phạm không ký biên bản vi phạm thì giám thị phòng thi mời 02 thí sinh bên cạnh cùng ký xác nhận.

3. Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy thi cho Giám thị phòng thi, Trưởng ban coi thi, thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I, thành viên Ban giám sát thi.

4. Trừ điểm bài thi:

a) Thí sinh bị khiển trách sẽ bị trừ 15% tổng số điểm của bài thi;

b) Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 30% tổng số điểm của bài thi.

5. Chấm điểm không (0) đối với một trong những trường hợp sau:

Bài thi được viết bằng hai màu mực khác nhau hoặc viết bằng màu mực không đúng quy định tại khoản 5 Điều 1 Nội quy này.

6. Việc trừ điểm bài thi quy định khoản 4 Điều này hoặc chấm điểm không (0) quy định tại khoản 5 Điều này do Trưởng ban chấm thi quyết định căn cứ vào báo cáo bằng văn bản của thành viên chấm thi.

Điều 3. Quy định đối với giám thị phòng thi, thành viên Ban giám sát

1. Phải có mặt tại địa điểm phòng thi đúng giờ quy định. Trang phục gọn gàng, văn minh, lịch sự.

2. Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy chế, nội quy của kỳ sát hạch.

3. Giữ trật tự, không được hút thuốc, không được sử dụng điện thoại di động, máy ghi âm, máy ảnh, máy vi tính, các phương tiện kỹ thuật thu, phát truyền tin, phương tiện sao lưu dữ liệu, thiết bị chứa đựng, truyền tải thông tin khác trong phòng thi.

4. Không được trao đổi riêng với bất kỳ thí sinh nào trong thời gian thi./.

 

 

 

 

Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2019 dosm