​​​​​
Thông báo kết quả họp Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2019 (12/02/2020)
Cỡ chữ
Thực hiện Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường. Ngày 16/01/2020, Hội đồng sáng kiến Cục Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã họp, xét các sáng kiến cấp cơ sở và sáng kiến cấp Bộ năm 2019 cho các cá nhân If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
nghia dosm