​​​​​
Thông báo mời chào hàng cạnh tranh lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản (02/12/2020)
Cỡ chữ
Để phục vụ việc thanh lý tài sản công là phương tiện vận tải, Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam Thông báo công khai về việc lựa chọn đơn vị, tổ chức thẩm định giá tài sản như sau If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm