​​​​​
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (08/12/2020)
Cỡ chữ
Trung tâm Biên giới và Địa giới xin gửi lời chào tới Quý Công ty và thông báo với Quý Công ty về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản phục vụ thanh lý tài sản công năm 2020 tại Trung tâm Biên giới và Địa giới, cụ thể như sau If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm