​​​​​
Tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động đo đạc, bản đồ (09/12/2020)
Cỡ chữ
(TN&MT) - Sáng 2/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa có buổi làm việc với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc sắp xếp bộ máy theo Nghị định số 101/NĐ-CP.
(TN&MT) - Sáng 2/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa có buổi làm việc với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc sắp xếp bộ máy theo Nghị định số 101/NĐ-CP.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá cao tinh thần chủ động, gương mẫu của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Theo Thứ trưởng, so với giai đoạn trước, cơ cấu tổ chức của Cục đã được kiện toàn theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, cơ bản phù hợp mô hình Cục. Qua đó, đảm bảo tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về hoạt động này theo quy định của pháp luật đạt hiệu quả và xây dựng đơn vị ổn định, phát triển bền vững.

Quang cảnh cuộc họp

Trước đó, báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT về việc triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ, yêu cầu đơn vị sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, Cục đã nghiêm túc thực hiện giảm 2 phòng, 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục; sắp xếp, điều chỉnh nhiệm vụ và thay đổi tên gọi của các phòng đảm bảo phù hợp chức năng và có sự gắn kết về đối tượng quản lý.

Hiện tại, cơ cấu tổ chức của Cục gồm có 7 tổ chức hành chính và 5 đơn vị sự nghiệp công lập, đảm bảo phù hợp mô hình Cục, từng đầu mối hoạt động độc lập, không bị chồng chéo nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, tham mưu và nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp các dịch vụ công về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

Cũng theo ông Lâm, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT về việc triển khai Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã đánh giá chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hiệu quả hoạt động của từng đơn vị trực thuộc. Theo tiêu chí số lượng biên chế tối thiểu quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Cục thống nhất không duy trì mô hình Chi cục trong cơ cấu tổ chức của Cục, đề xuất mô hình tổ chức bộ máy của Cục gồm các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn tnmt.vn