​​​​​
Thông báo danh sách cá nhân đủ điều kiện và cá nhân không đủ điều kiện sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I (Năm 2020) (31/12/2020)
Cỡ chữ
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo tới các cá nhân Danh sách cá nhân đủ điều kiện và cá nhân không đủ điều kiện sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020. (Danh sách cụ thể được gửi kèm Công văn). If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm