​​​​​
công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (15/01/2021)
Cỡ chữ
công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

 
   
 

Số: 284 /QĐ-ĐĐBĐVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

Hà Nội,  ngày 17 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

CỤC TRƯỞNG 

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/ NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

          Căn cứ báo cáo bản xét duyệt quyết toán năm 2019 ngày 29 tháng 5 năm 2020 giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam với đơn vị và Thông báo số 66/TB-BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Cục tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:         

  • - Như Điều 3;
  • - Vụ Kế hoạch-Tài chính (để báo cáo);
  • - Lưu VT, KHTC.
  •  

CỤC TRƯỞNG

Đã ký

Hoàng Ngọc Lâm

 

ntnghia dosm