​​​​​
Thông báo kết quả điểm thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 (20/01/2021)
Cỡ chữ
Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội đồng sát hạch) đã tổ chức họp Hội đồng và thống nhất kết quả điểm thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020. Hội đồng sát hạch đã báo cáo Cục trưởng Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam kết quả điểm thi nêu trên. If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

HẠNG I NĂM 2020

Số:  35  /TB-HĐSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Kết quả điểm thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề

đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020

 
   

Kính gửi: Các thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch xét cấp chứng chỉ

hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020

          Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (sau đây viết tắt là Hội đồng sát hạch) đã tổ chức họp Hội đồng và thống nhất kết quả điểm thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020. Hội đồng sát hạch đã báo cáo Cục trưởng Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam kết quả điểm thi nêu trên.

          Được sự đồng ý của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Hội đồng sát hạch trân trọng thông báo đến các thí sinh dự thi có tên trong danh sách gửi kèm theo Thông báo này các nội dung sau đây:

          1. Điểm thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020.

          2. Thời gian nhận phúc khảo, giải quyết các kiến nghị về điểm thi như sau:

          - Thời gian nhận đơn phúc khảo: Hội đồng sát hạch nhận đơn phúc khảo bài thi (có mẫu gửi kèm theo) và giải quyết các kiến nghị về điểm thi từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 28 tháng 01 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện).

          - Thời gian nhận đơn phúc khảo trực tiếp: từ 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ Lễ), cụ thể:

          + Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30;

          + Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.

          - Địa điểm: phòng 102 (Phòng Chính sách và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý), nhà 9 tầng, trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, số 02 phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

          Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: www.dosm.gov.vn.

          Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm (để báo cáo);

- Các Phó Cục trưởng;

- Lưu: VT, HĐSH.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Dương Văn Hải

 

Mẫu đơn phúc khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày …… tháng 01 năm 2021

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi:

   Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

          Tên tôi là: ……………………………………… Sinh ngày: ……………......................................................

          Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

          Thuộc cơ quan, đơn vị: ……………………………………....................................................………………

          Mã số sát hạch: ……………………………………...............................................................……………….

          Số điện thoại liên hệ: …………………….........................................................……………………………..

          Địa chỉ Email: ……………………….....................................................................………………………….

          Tôi đã tham gia kỳ thi sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức vào ngày …….. tháng 01 năm 2021, kết quả điểm thi của tôi như sau:

          - Phần thi Kiến thức pháp luật: ……… điểm

          - Phần thi Kiến thức chuyên môn (đề nghị ghi đầy đủ tên môn thi):

          + Môn …………………………………: ......... điểm

          + Môn …………………………………: ......... điểm

          Nay tôi làm đơn đề nghị phúc khảo bài thi môn:

          1. Môn: ……………………………………………

          2. Môn: ……………………………………………

          Kính đề nghị Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xem xét, phúc khảo theo đề nghị nêu trên của tôi.

          Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Kính đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ntnghia dosm