​​​​​
Hoàn thành xác định đường địa giới hành chính cấp tỉnh (05/03/2021)
Cỡ chữ
Với vai trò là cơ quan đầu mối giúp Bộ TN&MT triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về xác định địa giới hành chính do lịch sử để lại, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh thực hiện việc xác định địa giới hành chính, cắm mốc, đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính, ký pháp lý và bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa tại các khu vực.

Với vai trò là cơ quan đầu mối giúp Bộ TN&MT triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về xác định địa giới hành chính do lịch sử để lại, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh thực hiện việc xác định địa giới hành chính, cắm mốc, đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính, ký pháp lý và bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa tại các khu vực.

Theo ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, trong 5 năm (2014 -2019), Cục đã tham gia các đoàn công tác liên ngành trung ương, địa phương để khảo sát thực tế tại 16 khu vực. Trên cơ sở khảo sát, đã chuyển vẽ hiện trạng các khu vực chồng lấn địa giới hành chính lên bản đồ nền địa hình đồng thời đề xuất phương án kỹ thuật xác định địa giới hành chính giữa các địa phương tại các khu vực này. Đến nay các địa phương đã hiệp thương, thỏa thuận thống nhất tại 03 khu vực. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết để giải quyết dứt điểm các khu vực.

Hiện nay, Cục cũng đã chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan hoàn thành việc xác định địa giới hành chính, cắm mốc, đo tọa độ, độ cao mốc địa giới hành chính, ký pháp lý và bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa cho 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hoàn thiện bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay còn khu vực Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng, Chính phủ chưa ban hành Nghị quyết.

Ông Lâm cũng cho biết thêm, việc hoàn thành xác định đường địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại tại 16 khu vực sẽ góp phần ổn định an ninh chính trị của các địa phương, phục vụ kịp thời công tác quản lý hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Vì vậy, trong năm 2021, Cục sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng tiến hành xác định đường địa giới hành chính ở thực địa tại khu vực Nam núi Hải Vân và hòn Sơn Chà sau khi có quyết định giải quyết của cấp có thẩm quyền để chuyển vẽ lên bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa.

Cùng với đó, Cục sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, cơ quan trung ương và địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án giải quyết những điểm không thống nhất về địa giới hành chính giữa thực tế quản lý với hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã lập theo Chỉ thị số 364-CT theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan. Dự kiến thời gian hoàn thành trong Quý III/2021.

Việt Khang

Việt Khang monre