​​​​​
TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM (18/05/2021)
Cỡ chữ
Bài báo trình bày sự phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ nước ta chịu sự tác động và ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển khoa học và công nghệ. Công nghệ đo đạc và bản đồ đã có nhiều thay đổi trong việc tạo lập, duy trì hạ tầng kỹ thuật hiện đại và thu nhận, xử lý, cung cấp các sản phẩm, dữ liệu đo đạc và bản đồ với độ chính xác cao, thông tin phong phú, đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả cho các yêu cầu nghiên cứu, quy hoạch và quản lý lãnh thổ, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao dân trí. If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm