​​​​​
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ (18/05/2021)
Cỡ chữ
Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều này được khẳng định rõ trong Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nghị quyết cũng đã khẳng định: đầu tư cho nhân lực khoa học và công nghệ là đầu tư cho phát triển bền vững, trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc; ưu tiên và tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho phát triển khoa học và công nghệ. If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm