​​​​​
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ĐO ĐẠC, XÁC ĐỊNH TỌA ĐỘ, ĐỘ CAO TRÊN CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÁC DỊCH VỤ TRẠM CORS Ở VIỆT NAM (18/05/2021)
Cỡ chữ
Bài báo giới thiệu tổng quan về hệ thống trạm CORS ở Việt Nam và các dịch vụ của nó phục vụ cho việc đổi mới công nghệ đo đạc thực địa để xác định chính xác và nhất quán tọa độ, độ cao của các điểm chi tiết trong bối cảnh nhu cầu cần phải xác định nhanh chóng, chính xác và hiệu quả các dữ liệu bản đồ và thông tin địa lý, đáp ứng kịp thời cho công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng, công nghiệp hóa và phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam. If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm