​​​​​
XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ HẠ TẦNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN ĐỊA LÝ QUỐC GIA VIỆT NAM (18/05/2021)
Cỡ chữ
Báo cáo này trình bày tổng quan về tình hình xây dựng, phát triển SDI và quản lý NSDI toàn cầu, khu vực và một số nước trên Thế giới từ năm 1992 theo sáng kiến của Ủy ban Dữ liệu địa lý Liên bang Hoa Kỳ; sáng kiến của Liên Hợp Quốc nhằm tạo một diễn đàn quốc tế để trao đổi các ý tưởng về NSDI, thành lập tổ chức về quản lý thông tin không gian địa lý toàn cầu và khu vực, khuyến khích các nước xây dựng, phát triển, quản lý NSDI và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm