​​​​​
HIỆN ĐẠI HÓA HẠ TẦNG ĐO ĐẠC CƠ BẢN PHỤC VỤ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Ở VIỆT NAM (18/05/2021)
Cỡ chữ
Nội dung báo cáo tập trung đánh giá thực trạng hạ tầng đo đạc cơ bản của Việt Nam hiện nay, sự cần thiết và những nội dung chính trong việc hoàn chỉnh và hiện đại hóa hạ tầng đo đạc cơ bản phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam trong thời gian tới. If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm