​​​​​
Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (18/05/2021)
Cỡ chữ
Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

 
   
 

Số:  69/QĐ-ĐĐBĐVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   
 

Hà Nội,  ngày 12 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

CỤC TRƯỞNG

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ  VIỆT NAM

           Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;

          Căn cứ Nghị định số 163/2016/ NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước;

          Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

          Căn cứ Quyết định số 3081/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch đầu tư vốn và ngân sách nhà nước năm 2021;

          Căn cứ Quyết định số 3112/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chức năng, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Cục tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:         

  • - Như Điều 3;
  • - Vụ Kế hoạch-Tài chính (để báo cáo);
  • - Lưu VT, KHTC.
  •  

CỤC TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Hoàng Ngọc Lâm

 

ntnghia dosm