​​​​​
Thông báo kết quả họp Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2021 (19/01/2022)
Cỡ chữ
Thực hiện Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường. Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã họp, xét các sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 cho các cá nhân. Căn cứ kết quả họp Hội đồng sáng kiến nêu trên, Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo để các công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục biết (có Danh sách các cá nhân đề nghị công nhận sáng kiến đã được Hội đồng xét, đồng ý kèm theo Thông báo này). Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Cục, nếu không có ý kiến trái với kết luận của Hội đồng sáng kiến, Hội đồng sáng kiến Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trình Cục trưởng công nhận sáng kiến cấp cơ sở theo quy định. If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
Trọng Nghĩa dosm