​​​​​
Thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2022 (23/11/2022)
Cỡ chữ
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xin thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2022 If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.

Phụ lục: MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC ĐO ĐẠC,

BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

(Kèm theo Thông báo số 1671/ TB-ĐĐBĐVN  ngày 23  tháng 11 năm 2022)

 

STT

Số hiệu văn bản

Tên Văn bản

Ngày ban hành

1

27/2018/QH14

Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo đạc và bản đồ

14/06/2018

2

136/2021/NĐ-CP

Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

31/12/2021

3

18/2020/NĐ-CP

Nghị định số 18/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

11/02/2020

4

27/2019/NĐ-CP

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

13/03/2019

5

119/1994/NĐ-CP

Nghị định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp

19/09/1994

6

11/2008/QĐ-BTNMT

Quyết định quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao, QCVN 11:2008/BTNMT

18/12/2008

7

05/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000

27/02/2007

8

03/2007/QĐ-BTNMT

Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000

12/02/2007

9

11/2006/QĐ-BTNMT

Quyết định ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 1:1000000

22/08/2006

10

17/2005/QĐ-BTNMT

Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 bằng công nghệ ảnh số

21/12/2005

11

15/2005/QĐ-BTNMT

Quyết định quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số

13/12/2005

12

83/2000/QĐ-TTg

Quyết định về sử dụng Hệ quy chế và Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam

12/07/2000

13

70/2000/QĐ-ĐC

Quyết định quy định kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000, 1:50000 và 1:100000

25/02/2000

14

178/1998/QĐ-ĐC

Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 và 1/100.000

31/03/1998

15

180/1998/QĐ-ĐC

Quyết định quy định cơ sở toán học, độ chính xác nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10000

31/03/1998

16

1125/ĐĐBĐ

Quyết định về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000

19/11/1994

17

318/TTg

Chỉ thị về việc xuất bản và phát hành bản đồ và các ấn phẩm có liên quan đến đường biên giới quốc gia, các vùng biển, hải đảo và thềm lục địa của Việt Nam

29/06/1993

18

19/2021/TT-BTNMT

Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trọng lực quốc gia

29/10/2021

19

07/2021/TT-BTNMT

Thông tư 07/2021/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000

30/06/2021

20

15/2020/TT-BTNMT

Thông tư 15/2020/TT-BTNMT ban hành quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

30/11/2020

21

11/2020/TT-BTNMT

Thông tư 11/2020/TT-BTNMT quy định kỹ thuật xây dựng mạng lưới trọng lực quốc gia

30/09/2020

22

12/2020/TT-BTNMT

Thông tư 12/2020/TT-BTNMT Ban hành quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

30/09/2020

23

06/2020/TT-BTNMT

Thông tư 06/2020/TT-BTNMT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

31/08/2020

24

03/2020/TT-BTNMT

Thông tư 03/2020/TT-BTNMT ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

29/05/2020

25

23/2019/TT-BTNMT

Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000

03/02/2020

26

19/2019/TT-BTNMT

Thông tư 19/2019/TT-BTNMT ngày 8/11/2019 Ban hành Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000

08/11/2019

27

17/2019/TT-BTNMT

Thông tư 17/2019/TT-BTNMT Ban hành Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định

30/10/2019

28

14/2019/TT-BTNMT

Ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

16/08/2019

29

25/2018/TT-BTNMT

Thông tư 25/2018/TT-BTNMT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

14/12/2018

30

24/2018/TT-BTNMT

Thông tư 24/2018/TT-BTNMT Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

15/11/2018

31

17/2018/TT-BTNMT

Thông tư 17/2018/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ

31/10/2018

32

56/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT về Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

08/12/2017

33

55/2017/TT-BTNMT

Thông tư 55/2017/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

08/12/2017

34

46/2017/TT-BTNMT

Thông tư 46/2017/TT-BTNMT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

23/10/2017

35

48/2016/TT-BTNMT

Thông tư 48/2016/TT-BTNMT quy đinh kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000

28/12/2016

36

02/2016/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000

29/02/2016

37

68/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

22/12/2015

38

48/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

12/11/2015

39

49/2015/TT-BTNMT

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

12/11/2015

40

55/2014/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý 1:2.000, 1:5000

12/09/2014

41

47/2014/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp

22/08/2014

42

48/2014/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập Hồ sơ địa giới hành chính các cấp

22/08/2014

43

49/2014/TT-BTNMT

Thông tư định mức kinh tế kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập Hồ sơ địa giới hành chính các cấp

22/08/2014

44

21/2014/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý 1:10.000.

24/04/2014

45

24/2013/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết

03/09/2013

46

10/2013/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000

28/05/2013

47

20/2012/TT-BTNMT

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ

19/12/2012

48

08/2012/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật về đo trọng lực chi tiết

08/08/2012

49

05/2012/TT-BTNMT

Thông tư quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh

08/05/2012

50

02/2012/TT-BTNMT

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở mã số QCVN 42:2012/BTNMT

19/03/2012

51

40/2011/TT-BTNMT

Thông tư quy định về Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý

22/11/2011

52

37/2011/TT-BTNMT

Thông tư quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh

14/10/2011

53

24/2010/TT-BTNMT

Thông tư quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia

27/10/2010

54

27/2009/TT-BTNMT

Thông tư quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

14/12/2009

55

06/2009/TT-BTNMT

Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ, mã số QCVN 04:2009/BTNMT

18/06/2009

56

09/2006/QĐ-BTNMT

Quyết định ban hành Quy phạm thành lập và chế độ in bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 1:1000000

16/08/2006

57

973/2001/TT-TCĐC

Thông tư hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000

20/06/2001

58

109/1998/TT-TCCP

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ

28/05/1998

59

03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ

01/05/2006

60

QCVN 42:2015/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT

02/06/2016

61

TCVN 10337:2015

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật cho hải đồ giấy - Ký hiệu”

Năm ban hành 2015

62

06/2022/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

30/06/2022

63

07/2022/TT-BTNMT

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

30/06/2022

64

81/2010/QĐ-TTg

Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

13/12/2010

65

10/2014/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng

25/03/2015

66

39/2014/TT-BTNMT

Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh viễn thám

09/07/2015

67

35/2016/TT-BTNMT

Thông tư quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

28/11/2016

68

08/2017/TT-BTNMT

Thông tư quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám

06/06/2017

69

03/2019/NĐ-CP

Nghị định về hoạt động viễn thám

04/01.2019

Chi tiết tại : http://vanban.monre.gov.vn/DocViewer.aspx

PCS dosm