​​​​​
Sản phẩm đo đạc bản đồ trong thời đại chuyển đổi số (15/12/2022)
Cỡ chữ
Ngày 14/12, tại Tp Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Hội Trắc địa - Bản đồ TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo bàn về vai trò của các sản phẩm đo đạc, bản đồ trong chuyển đổi số.

Ngày 14/12, tại Tp Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, Hội Trắc địa - Bản đồ TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo bàn về vai trò của các sản phẩm đo đạc, bản đồ trong chuyển đổi số.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, trước yêu cầu phát triển và hội nhập, ngành đo đạc bản đồ phải tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Để đẩy nhanh việc xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, bảo đảm tích hợp, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số thì vai trò của doanh nghiệp trong lĩnh vực này đóng vai trò quan trọng.

Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ đo đạc bản đồ địa chính, đo đạc thành lập bản đồ chuyên ngành, bảo đảm cung cấp kịp thời các sản phẩm đo đạc và bản đồ với chất lượng tốt, phục vụ công tác quản lý đất đai, công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, thiết kế các công trình xây dựng, đáp ứng nhu cầu của người dân...

Hiện nay, Tp Hồ Chí Minh đang triển khai "Nền tảng chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường tại TP. Hồ Chí Minh". Với nền tảng này, các dữ liệu tài nguyên và môi trường, đặc biệt là dữ liệu không gian địa lý, sẽ được các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cá nhân dễ dàng tiếp cận để khai thác, sử dụng và có thể tích hợp, phát triển mới các ứng dụng trên nhiều nền tảng công nghệ khác nhau, nhằm tiến tới mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát huy giá trị gia tăng của dữ liệu, góp phần phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Ngoài ra, Tp Hồ Chí Minh đang ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và Viễn thám trong quản lý đô thị thông minh tại quận 12.

K.An

K.Anh monre