Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Tên gói thầu :
Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Tóm tắt :
Tệp tin :
Nội dung :

CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ

VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM

TRUNG TÂM THÔNG  TIN DỮ LIỆU

ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Số: 229/TB-TTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    

Hà Nội, ngày 14  tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Người có tài sản đấu giá:

Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin tài sản đấu giá

2.1. Tài sản đấu giá là 01 (một) phương tiện vận tải xe ô tô 08 chỗ ngồi, nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại JOLIE VB2WLNHEYVT, biển kiểm soát 31A-6647, cụ thể:

- Số khung: 41001213

- Năm sản xuất: 2004

- Số máy: 01693

- Nước sản xuất: Việt Nam

- Màu sơn: Xanh

- Số chỗ ngồi: 08

 

2.1. Giá khởi điểm: 80.000.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn), không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT: 10%) và các loại phí, lệ phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, các chi phí di dời, vận chuyển tài sản....(nếu có).

3. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản  

Tổ chức đấu giá tài sản phải có đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản 2016, cụ thể:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu cụ thể

1

Hồ sơ pháp lý

Có ngành nghề kinh doanh theo yêu cầu, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố

2

Số lượng đấu giá viên

Có tối thiểu 03 đấu giá viên, trong đó có ít nhất 02 Đấu giá viên đồng thời là Luật sư

3

Thời gian hoạt động

Có thời gian hoạt động đấu giá tối thiểu là 03 năm.

4

Năng lực kinh nghiệm

Có kinh nghiệm trong tổ chức đấu giá tài sản công

5

Phương án đấu giá

Có phương án đấu giá hiệu quả, khả thi phù hợp theo yêu cầu, đúng quy định pháp luật.

6

Cơ sở vật chất, trang thiết bị

Có phòng đấu giá thuộc quyền sở hữu/sử dụng của tổ chức đấu giá, có đầy đủ trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho cuộc đấu giá

7

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá

Phù hợp với thực tế và quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 và Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính

* Hồ sơ đăng ký bao gồm:

          - Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp;

          - Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm;

          - Bản mô tả phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

          - Thư chào giá, hồ sơ liên quan theo Mục 2 Thông báo này;

          - Cam kết khác của tổ chức đấu giá (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá

            - Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16 giờ ngày19 tháng 10 năm 2021.

          - Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp

          - Địa điểm nộp, nhận hồ sơ:  Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

          + Địa chỉ: Số 2, phố Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

+ Phòng 203         

+ Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thương

          + Số điện thoại: 0915.030.768

          *Lưu ý:

- Khi trực tiếp nộp hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá, người đến nộp cần xuất trình bản chính Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân/Căn cước công dân.

- Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ sẽ có văn bản thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn, đề nghị tổ chức đấu giá tài sản, những đơn vị không thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn.

          Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp./.

Nơi nhận :

- Lưu VT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Trần Duy Hạnh