Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu
Tên gói thầu :
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu
Tóm tắt :
Tệp tin :
Nội dung :

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty cổ phần thiết bị SISC Việt Nam và Công ty TNHH Tiền Phong và Công ty cổ phần giải pháp ứng dụng công nghệ Hoàng My (viết tắt là Liên danh SISC-TF-HM). Thành viên đứng đầu liên danh: Công ty cổ phần thiết bị SISC Việt Nam. Các thành viên còn lại: Công ty TNHH Tiền Phong và Công ty cổ phần giải pháp ứng dụng công nghệ Hoàng My.

Giá trúng thầu: 68.950.950.000 VND.

Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

Thời gian thực hiện HĐ: 170 ngày.

Văn bản phê duyệt: Số 542/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 18/09/2017 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.