Mã đề tài :
Tên đề tài :
Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp và xây dựng WebGIS phục vụ cập nhật, khai thác sử dụng sản phẩm, thông tin tư liệu; quản lí công tác đo đạc và bản đồ
Thời gian thực hiện :
36 tháng
Cấp quản lý :
Cấp Bộ
Chủ nhiệm đề tài :
TS. Vũ Xuân Cường - ThS. Nguyễn Văn Thảo
Cơ quan chủ quản :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Mục tiêu của đề tài :

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp kĩ thuật cập nhật dữ liệu, thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ;

- Nghiên cứu, đề xuất mô hình quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ phối hợp giữa Trung ương và địa phương dựa trên công nghệ WebGIS;

- Xây dựng WebGIS phục vụ quản lí công tác đo đạc và bản đồ; khai thác sử dụng, cập nhật thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ.Nội dung của đề tài :

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng về cơ chế, giải pháp kinh tế - kĩ thuật, nhu cầu cập nhật, khai thác, sử dụng sản phẩm, thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ;

- Phân tích, đánh giá hiện trạng mô hình quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ;

- Khảo sát, đánh giá một số ứng dụng WebGIS đã xây dựng trên thế giới và Việt Nam.

-  Nghiên cứu, đề xuất mô hình công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ phối hợp giữa các ngành, các cấp;

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp kinh tế - kĩ thuật cập nhật, khai thác sử dụng thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ;

- Thiết kế, xây dựng mô hình hệ thống WebGIS phục vụ công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ; cập nhật,  khai thác, sử dụng sản phẩm, thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ.

- Xây dựng thử nghiệm hệ thống WebGIS phục vụ quản lí công tác đo đạc và bản đồ; khai thác, sử dụng, cập nhật thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ.


Sản phẩm của đề tài :

​- Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp cập nhật; khai thác và sử dụng sản phẩm, thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ;

- Mô hình quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ phối hợp giữa các ngành, các cấp bằng công nghệ WebGIS;

- Sản phẩm thử nghiệm Hệ thống WebGIS phục vụ quản lí công tác đo đạc và bản đồ; cập nhật, khai thác và sử dụng sản phẩm, thông tin, tư liệu đo đạc và bản đồ.