THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên tổ chức :
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận
Loại hình tổ chức :
Đơn vị sự nghiệp
Địa chỉ:
Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại :
623825532
Email :
Thuộc địa phương/bộ quản lý :
Bình Thuận
Người chịu trách nhiệm trước pháp luật :
Phạm Văn Quân
Người phụ trách kỹ thuật chính :
Nguyễn Bảo Việt
​​