Khai thác thông tin dữ liệu độ Mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Thông tin dữ liệu độ Mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ - Danh mục, hình thức thực hiện giao dịch, thủ tục yêu cầu cấp, điều kiện cấp dữ liệu

Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

a) Hệ thống số liệu gốc đo đạc quốc gia bao gồm: Tọa độ gốc trắc địa, tọa độ

gốc thiên văn, tọa độ gốc vệ tinh, giá trị gốc trọng lực tuyệt đối, giá trị gốc độ cao,

giá trị gốc độ sâu;

b) Phim, ảnh hàng không bao gồm phim, ảnh hàng không kỹ thuật số và sản

phẩm quét phim, ảnh hàng không kèm theo số liệu xác định tọa độ tâm ảnh có số

lượng tờ liên kết bằng diện tích lớn hơn 200km2 ở thực địa;

c) Bản đồ địa hình dạng giấy, dạng số và cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ

1:2.000, 1:5.000, 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, có diện tích liên kết lớn

hơn 200km2;

d) Tài liệu đo đạc bản đồ của khu vực, mục tiêu, đối tượng trong diện bảo mật.

( Trích Khoản 5 Điều 1 Thông tư 29/2013/TT-BCA ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Bộ Công an Quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường).

Bảng tham chiếu phạm vi dữ liệu bản đồ địa hình, cơ sở dữ liệu nền địa lý mức độ Mật

STT

Tỷ lệ dữ liệu

Đơn vị tính

Diện tích > 200km2

1

1:2.000

Mảnh

≥ 161

2

1:5.000

Mảnh

≥ 18

3

1:10.000

Mảnh

≥ 5

4

1:25.000

Mảnh

≥ 2

5

1:50.000

Mảnh

≥ 1

6

1:100.000

Mảnh

≥ 1

Hình thức thực hiện giao dịch

          Đối với thông tin dữ liệu loại Mật, hiện tại chỉ áp dụng hình thức nhận giấy tờ thủ tục và thực hiện cấp dữ liệu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thủ tục yêu cầu cấp dữ liệu

Cơ quan, tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu được cung cấp thông tin dữ liệu cần chuẩn bị đủ các giấy tờ sau:

- Công văn đề nghị khai thác thông tin dữ liệu: Trong công văn ghi rõ thông tin dữ liệu cần được cung cấp và mục đích sử dụng;

- Giấy giới thiệu cá nhân đến thực hiện giao dịch, giấy chứng minh nhân dân (trường hợp giao dịch trực tiếp tại Trung tâm).

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu loại Mật/ Tối mật đã điền đầy đủ thông tin và giấy cam kết sử dụng tài liệu Mật/Tối mật có xác nhận của đơn vị sử dụng tài liệu (Mẫu phiếu tải từ trang Web của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ tại địa chỉ bandovn.vn mục Tải mẫu phiếu và tài liệu liên quan);

- Các giấy tờ về mặt pháp lý liên quan đến tính hợp lệ về nhu cầu sử dụng thông tin dữ liệu loại Mật như hợp đồng kinh tế với bên thuê thực hiện dự án, quyết định giao nhiệm vụ của Sở ban ngành cho đơn vị hoặc bên thuê thực hiện dự án.

Điều kiện cấp dữ liệu   

-  Lãnh đạo Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam duyệt cấp đối với hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức trong nước (hồ sơ do Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ trình lãnh đạo Cục).

- Văn bản xin phép cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ Mật của tổ chức, cá nhân nước ngoài đã được người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.