Quy định về thu phí khai thác thông tin dữ liệu

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, tổ chức và cá nhân phải nộp phí sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Luật số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về Luật Phí và Lệ phí, Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền. Theo Phụ lục số 01 về Danh mục phí, lệ phí của Luật Phí và Lệ phí, Bộ Tài chính có thẩm quyền quy định về phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.  

Thông tư 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Quý khách quan tâm có thể tải nội dung thông tư trên trang Web của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ tại địa chỉ bandovn.vn mục Văn bản pháp lý.