Khai thác thông tin dữ liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước tại Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Hình thức thực hiện giao dịch, thủ tục yêu cầu cấp

Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ không thuộc phạm vi bí mật nhà nước là thông tin dữ liệu không thuộc danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 29/2013/TT-BCA hoặc thông tin dữ liệu không thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ quy định tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định 21/2013/QĐ-TTg.

 Thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ không thuộc phạm vi bí mật nhà nước được cung cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo nhu cầu sử dụng.

Hình thức thực hiện giao dịch

          Đối với thông tin dữ liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, áp dụng hình thức nhận giấy tờ thủ tục và thực hiện cấp dữ liệu trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua mạng Internet. Quý khách quan tâm có thể tham khảo Hướng dẫn sử dụng phương thức giao dịch qua mạng Internet trên trang Web của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ tại địa chỉ bandovn.vn.

Thủ tục yêu cầu cấp dữ liệu

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được cung cấp thông tin dữ liệu cần chuẩn bị đủ các giấy tờ sau:

STT

Đối tượng

Hình thức nộp thủ tục

Trực tiếp

Qua đường bưu điện

Qua mạng Internet

1

Cơ quan, tổ chức

- Công văn đề nghị khai thác thông tin dữ liệu*

- Giấy giới thiệu cá nhân đến thực hiện giao dịch, giấy chứng minh nhân dân

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu loại không mật đã điền đầy đủ thông tin và đã được ký**

- Công văn đề nghị khai thác thông tin dữ liệu*

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu loại không mật đã điền đầy đủ thông tin và đã được ký **

- Bản số (được xác thực bằng chữ ký số của cơ quan, tổ chức) của Công văn đề nghị khai thác thông tin dữ liệu đã được ký, đóng dấu*

- Bản số (được xác thực bằng chữ ký số của cơ quan, tổ chức) của Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu loại không mật đã điền đầy đủ thông tin  và đã được ký*

2

Cá nhân

- Giấy chứng minh nhân dân

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu loại không mật đã điền đầy đủ thông tin và chữ ký của cá nhân**

- Bản photo giấy chứng minh nhân dân

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu loại không mật đã điền đầy đủ thông tin và chữ ký của cá nhân**

- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân

- Bản chụp Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu loại không mật đã điền đầy đủ thông tin và chữ ký của cá nhân**

* Trong công văn ghi rõ thông tin dữ liệu cần được cung cấp và mục đích sử dụng.

** Mẫu phiếu tải từ trang Web của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ tại địa chỉ bandovn.vn mục Tải mẫu phiếu và tài liệu liên quan. Phiếu yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức.