Khai thác thông tin dữ liệu độ Tối mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ tại Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Thông tin dữ liệu độ Tối mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ - Danh mục, hình thức thực hiện giao dịch, thủ tục yêu cầu cấp, điều kiện cấp dữ liệu

Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

a) Tọa độ các điểm cơ sở quốc gia hạng II trở lên tạo thành mạng lưới quốc gia hoàn chỉnh kèm theo các ghi chú điểm;

b) Tài liệu điều tra, khảo sát về đường biên giới quốc gia chưa được công bố.

 ( Trích Khoản 4 Điều 1 Quyết định 21/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường).

Hình thức thực hiện giao dịch

          Cấp dữ liệu trực tiếp đối với thông tin dữ liệu loại Tối mật.

Thủ tục yêu cầu cấp dữ liệu

Cơ quan, tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu được cung cấp thông tin dữ liệu cần chuẩn bị đủ các giấy tờ sau:

- Công văn đề nghị khai thác thông tin dữ liệu: Trong công văn ghi rõ thông tin dữ liệu cần được cung cấp và mục đích sử dụng;

- Giấy giới thiệu cá nhân đến thực hiện giao dịch, giấy chứng minh nhân dân

- Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin dữ liệu loại Mật/Tối mật đã điền đầy đủ thông tin và giấy cam kết sử dụng tài liệu Mật/Tối mật có xác nhận của đơn vị sử dụng tài liệu (Mẫu phiếu tải từ trang Web của Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ tại địa chỉ bandovn.vn mục Tải mẫu phiếu và tài liệu liên quan);

Điều kiện cấp dữ liệu

Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ:

- Thông tin dữ liệu được cấp cho cơ quan, tổ chức trong nước khi có yêu cầu bằng văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, người đứng đầu các cơ quan của Quốc hội, người đứng đầu các cơ quan của Trung ương Đảng, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội.

- Thông tin dữ liệu được cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài khi văn bản xin phép cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi bí mật nhà nước độ Tối mật gửi đến Tổng cục An ninh - Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an duyệt (trừ lĩnh vực quốc phòng).