Trích yếu :
Kê hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
Số văn bản :
122/KH-ĐĐBĐVN
Ngày ban hành :
01/02/2019 12:00:00 SA
Người ký :
Ngày hiệu lực :
01/02/2019 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :

Kê hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam