Trích yếu :
ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2019
Số văn bản :
1439/QĐ-ĐĐBĐVN
Ngày ban hành :
28/12/2018 12:00:00 SA
Người ký :
Ngày hiệu lực :
01/01/2019 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :