Trích yếu :
Quyết định số 11 /2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao”
Số văn bản :
11/2008/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành :
18/12/2008 12:00:00 SA
Người ký :
Thứ trưởng Nguyễn Văn Đức
Ngày hiệu lực :
03/01/2009 12:00:00 SA
Ngày hết hiệu lực :
Lĩnh vực :
Thể loại :
Cơ quan ban hành :
Thay thế văn bản :
Tệp tin :
Nội dung :

VĂN BẢN LIÊN QUAN

68/2015/TT-BTNMT : Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

63/2015/TT-BTNMT : Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

1723/QĐ-BTNMT : QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/2013/TT-BTNMT : Về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang phục vụ công tác thành lập bản đồ

02/2013/TT-BTNMT : Về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Kạn phục vụ công tác thành lập bản đồ

03/2013/TT-BTNMT : Về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và địa danh các yếu tố kinh tế, xã hội của tỉnh Phú Thọ phục vụ công tác thành lập bản đồ

02/2012/TT-BTNMT : Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

11/2008/QĐ-BTNMT : Quyết định số 11 /2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao”